עדכון מדיניות אכיפה- דרום השרון מיום 22/07/2020,  לאור תיקון 116 לחוק התכנון והבניה

מדיניות אכיפה - דרום השרון.pdf