תאריך נושא החלטה סטטוס
14/09/20 אישור פרוטוקול מספר 10/20 מיום 3.8.20

הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מספר 10/20 מיום 3.8.20.

בוצע
14/09/20

תכנית הקדמת המימון של תקציבי הפיס

המועצה מאשרת הקדמת אמת מידה במפעל הפיס לפי תוכנית החומש עד 2023 בהתאם לטבלה שהוצגה. מאשרים פה אחד. בוצע
14/09/20

בית עלמין מטרופוליני

הוחלט פה אחד לאשר לקיחת הלוואה של 3 מיליון ₪ עבור פיצויי הפקעה בגין בית עלמין בנימין. בביצוע
03/08/20

אישור פרוטוקול מספר 9/20 מיום 30.6.20

הוחלט ברוב קולות לאשר פרוטוקול מספר 9/20 מיום 30.6.20 בוצע
03/08/20

החלטות הקשורות בחברה הכלכלית:
ערבות להלוואה לחברה הכלכלית למימון הקמת מערכות PV.


הוחלט ברוב קולות לאשר מתן ערבות מועצה להלוואה של החכ"ל מבנק לאומי 6.7 מיליון ₪ בריבית 2.05% קבועה החזר ל-15 שנים.

 

בביצוע
03/08/20

החלטות הקשורות בחברה הכלכלית:
הלוואת מפעל הפיס למימון הקמת מערכות PV.

הוחלט ברוב קולות לאשר לקיחת הלוואה בערבות מפעל הפיס 4.3 מיליון ₪ בריבית פריים 1%- והעברתה לחכ"ל.

בוצע
03/08/20

החלטות הקשורות בחברה הכלכלית:
הסמכת החברה הכלכלית לביצוע עבודות פיתוח בפרויקט הרחבת צור נתן

מליאת המועצה פה אחד מסמיכה את החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ, בכפוף להסכם שייחתם בין רמ"י לבין המועצה ובתקציב שיועמד לפרויקט, לשמש כזרוע הארוכה של המועצה בכל הנוגע להוצאתו לפועל של פרויקט עבודות הפיתוח בהרחבת היישוב צור נתן, לרבות תכנון, ניהול ופיקוח ועבודות הביצוע. במסגרת הסמכתה של החכ"ל תהיה רשאית להתקשר עם קבלנים, ספקים, שיידרשו לפרויקט בכפוף ובהתאם לכל דין, כאשר התמורה שתשולם לחכ"ל בשל שירותיה תסוכם בין מורשי החתימה במועצה לבין מורשי החתימה בחכ"ל בביצוע
03/08/20

החלטות הקשורות בחברה הכלכלית:
החלטה בדבר סלילת כבישים ומדרכות בתחום תכנית שד/10/694 – אזור תעשייה חצב. 

בהתאם לסעיף 3 (א) לחוק העזר לדרום השרון סלילת רחובות התשס"ב – 2001, מליאת המועצה האזורית דרום השרון פה אחד מחליטה על סלילת כבישים ומדרכות בתחום תכנית מספר שד/10/694, וזאת כחלק מפיתוח אזור תעשייה חצב. הסלילה תבוצע על ידי המועצה בשלבים לפי החלטת מהנדס המועצה, באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון, ועל פי הזמינות התקציבית והסכומים שיועמדו לטובת הפרויקט. הכבישים והמדרכות ישמשו בין היתר את הנכסים במגרשים מספר 901 עד 912 כולל, 3002, 3004, 3005 על פי תכנית מספר שד/10/694. הכבישים והמדרכות מפורטים להלן בתשריט שמוצג בפניכם בשקף מספר 3 רחוב הידוע כרחוב מספר 2 בקטע בין רחוב מספר 4 לרחוב מספר 6, רחוב הידוע כרחוב מספר 1, רחוב הידוע כרחוב כמספר 6, ורחוב הידוע כרחוב מספר 3 בקטע שבין רחוב מספר 4 לכביש 4711. בביצוע
03/08/20

השלמת חברים בוועדות

מליאת המועצה פה אחד מאשרת את השלמת החברים בוועדות:
העמותה לקידום החינוך התרבות הנוער והספורט: למנות את דוד כהן ואיל צייג כחברים בעמותה.
החברה הכלכלית למנות את עו"ד טובי מוזס כחברה בחברה הכלכלית.
החברה להשבת מי קולחין למנות את יעל דור, ציפי וקנין ואופיר גרינברג כחברים בחברה להשבת מי קולחין.
הוועדה לתכנון אסטרטגי למנות את רועי סער, ליטל סער וליאת זולטי כחברים.
ועדת מל"ח למנות את רוני בן שטח כחברה בוועדה.
ועדת השקעות למנות את שרון סספורטס כחבר בוועדה.
ועדת חינוך למנות את דנה גונן כמשתתפת בוועדה. 

בוצע
30/06/20

קיום ישיבת המליאה באופן פרונטלי וגם באופן מקוון

מאושר לקיים ישיבה באופן פרונטלי וגם באופן מקוון בו זמנית. בוצע
30/06/20

העסקת הרב עיני - אלישמע

לתת אורכה של שבועיים ימים, הרב יחפש פתרון למגורים הרב במושב בזמן זה, במידה ולא יימצא פתרון, הועד יישלח הודעה בכתב למועצה וההחלטה תיכנס לתוקף. בביצוע
30/06/20

תקציב ועד מקומי כפר מלל לשנת 2020

התקציב אושר לכפר מלל. בוצע
30/06/20

פתיחת שני חשבונות בנק

המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס – חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס – במוניציפל בנק בע"מ. בוצע
30/06/20

דיון אסטרטגי בנושא מעמד הישוב צור יצחק

הרוב המוחלט של חברי המליאה ביקשו להישאר עם החלטת המליאה הקודמת משנת 2015. בוצע
02/06/20 הטלת ארנונה והנחות לשנת 2021 בהתאם לסעיף 276 ד' לפקודת העיריות, מליאת המועצה ברוב קולות (נמנע 1) מאשרת הטלת ארנונה לשנת 2021 בהתאם לצו המיסים לשנת 2020 בתוספת שיעור העדכון של 1.1% בביצוע בביצוע
02/06/20 הטלת ארנונה והנחות לשנת 2021


בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה הנחה מארנונה 1993 מחליטה פה אחד מליאת המועצה ליתן הנחות כמפורט בטבלת ההנחות שהועברה ב 31.5.20

בביצוע
02/06/20 הענקת אות יקיר המועצה האזורית דרום השרון  מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התכנית לבחירת יקיר המועצה במתווה שהציג מנכ"ל המועצה בביצוע
02/06/20 עדכון חוק עזר לדרום השרון סלילת רחובות 2001 המליאה פה אחד מאשרת את התיקון לחוק עזר לדרום השרון (סלילת רחובות) 2001 בנוגע לאזורי תעשייה שנמצאים מחוץ לתחומי היישובים קיבוצים המושבים והיישובים הקהילתים בביצוע
02/06/20 עדכון חוק עזר לדרום השרון סלילת רחובות 2001 המליאה פה אחד מאשרת את חוק עזר לדרום השרון אזורי תעשייה , תיעול התש"פ 2020 אשר יחול אך ורק באזורי תעשייה שמחוץ לתחומי היישובים הקיבוצים המושבים והיישובים הקהליתיים בביצוע
02/06/20 השלמת חברים בוועדות המליאה פה אחד מאשרת למנות את מר יעקב אברהמי כחבר בוועדת הנהלה. בוצע
02/06/20 השלמת חברים בוועדות

המליאה פה אחד מאשרת למנות את אופיר גרינברג מגני עם במקום דודו בוזגלו, את עמרם לשד ממתן במקום יריב אברהם מצור יצחק, את מאיר לוי מחורשים במקום אורי מרגלית, ואת ליאור גפן במקום בועז שוויגר ז"ל, כדירקטורים בחברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון.

בוצע
02/06/20 השלמת חברים בוועדות

המליאה פה אחד מאשרת למנות את יגאל אולנסקי במקום צחי פרימק, את עו"ד טובי מוזס במקום שירלי ארמון כדירקטורים בחברה להשבת מי קולחין.

בוצע
02/06/20 השלמת חברים בוועדות המליאה פה אחד מאשרת למנות את ראובן אלון, שמשון חיים, סמי ניקסון כחברי ועדת בטיחות בדרכים. בוצע
02/06/20 השלמת חברים בוועדות

המליאה פה אחד מאשרת למנות את שירלי ארמון במקום קרן תשבי כדירקטורית בעמותה לקידום החינוך, תרבות, נוער וספורט.

בוצע
02/06/20 הסכם לוועדת גבולות עם גלגוליה

מליאת המועצה פה אחד מאשרת את ההסכם שהועבר לעיונינו עובר לישיבה, הנוגע ל-11 תאי השטח הכלולים במנדט הוועדה הגיאוגרפית מרכז, בנושא גבולות דרום השרון וג'לג'וליה.

בוצע
02/06/20 המשך העסקת הרב יאיר אלמשעלי במושב נווה ימין והרב יוסף עיני במושב אלישמע

לאחר שמליאת המועצה שמעה את עמדתו של ועד מקומי נווה ימין, אנו פה אחד מחליטים לבקש מוועדת החריגים במשרד לשירותי דת לאשר את המשך העסקתו של הרב יאיר אלמשעלי על אף שמקום מגוריו אינו ביישוב עצמו, וזאת לאור העובדה שהשירות שהרב נותן ליישוב אינו נפגע עקב מקום מגוריו, והרב מספק שירותי דת באופן זמין ונגיש בימי חול, שבת ומועד.

בביצוע


18/05/20

אישור מודל תמריצים לגביית תשלומי ארנונה ינואר-יוני 2020 המליאה מחליטה לאפשר לפרוס את תשלום הארנונה למגורים בגין החודשים ינואר – יוני 2020 עד ליום 31.12.20, וזאת בתוספת הפרשי הצמדה בלבד וללא תוספת תשלומי פיגורים בביצוע
18/05/20 אישור מודל תמריצים לגביית תשלומי ארנונה ינואר-יוני 2020 במטרה לאפשר לתושבים פריסה של החוב שנוצר על נכסים למגורים בגין חודשים ינואר עד יוני 2020, וזאת לתקופה של 12 חודשים מהיום, דהיינו עד ליום 30.6.21, מחליטה המועצה לפנות למשרד הפנים על מנת שייבחן ויאשר פריסה של החוב כאמור עד ליום 30.6.21 וזאת בתוספת הפרשי הצמדה בלבד וללא ריבית פיגורים, וזאת במקביל לתשלומי חיובי הארנונה השוטפים. בביצוע
05/05/20 תקציב שוטף ותב"רים מליאת המועצה מאשרת את מתווה הקיצוץ המוצע כפי שפורט בדיון, וזאת בהתייחס לסכום של 5.5 מיליון ₪ מתקציב המועצה, ובנוסף 1.175 מיליון ₪ מהוועדים המקומיים. לגבי יתרת הגירעון הצפוי, יתקיים דיון בוועדה הכלכלית אסטרטגית אשר תדון בו ותגבש המלצה למליאה בחודשיים הקרובים. בביצוע
05/05/20

אישור השלמת הלוואת פיתוח בסך 12 מיליון ₪

בהמשך לישיבת המליאה מיום 24.9.19 לפיה אושרה מסגרת הלוואת פיתוח בסך של 37 מיליון ₪, כאשר מתוכם אושר מימוש של 25 מיליון ₪, מאשרת היום מליאת המועצה לממש סך נוסף של 12 מיליון ₪.

בוצע
05/05/20 תב"רים לאישור

הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הבאים:

תקציבי פיתוח מתוך התוכנית:

 1. תוספת ל-תב"ר 1734-שיפוצי מוסדות חינוך (500,000) , 1,000,000 ₪  מימון : קרן פיתוח
 2. תוספת ל-תב"ר 1691-גן ילדים מגרש 203 צור יצחק (2,546,010), 30,990 ₪  מימון: משרד החינוך

תקציבי פיתוח שלא בתוכנית:            

 1. תוספת ל-תב"ר 1801 – תב"ר קורונה (250,000), 200,000 ₪ . מימון: קרן פיתוח, 150,000, גורמי חוץ 50,000.
 2. שבילי אופניים ושבילי הליכה בנחל הדס 1,500,000 ₪ .  מימון: קרן לשמירת שטחים פתוחים.
 3. תקציב פיס + משרד הרווחה לעזרה למשפחות נזקקות 30,500 ש"ח. מימון: מפעל הפיס משרד הרווחה.
 4. שדרוג תאורת גדר בצור נתן 50,000 ₪ . מימון: משרד הביטחון.
 5. הקמת גדר ביטחון בצור יצחק ו/ואו ביישובים נוספים, 150,000 ₪ . מימון: משרד הביטחון 110,000. השתתפות בעלים.
בוצע
05/04/20

הלוואה לפרויקט התקנת פאנלים סולריים על גגות מבני ציבור

הוחלט לאשר הלוואה לפרויקט התקנת פאנלים סולריים על גגות מבני ציבור בוצע
05/04/20 מינוי חברים בוועדות

הוחלט לאשר למנות את שמוליק מריל כחבר בוועדת המשנה לתכנון ובנייה.

בוצע
05/04/20 פתיחת חשבון בנק בית ספר מיתר האנתרופוסופי בצופית

הוחלט לאשר לפתוח 2 חשבונות בנק לבית ספר מיתר האנתרופוסופי בצופית.

בוצע
05/04/20

הצגת תכנית רב שנתית לבינוי מוסדות חינוך

הוחלט ברוב קולות (2 נמנעים) לאשר הרחבת בית ספר ירקון, סך הכול 12 כיתות ואודיטוריום.

בביצוע
05/04/20 הצגת תכנית רב שנתית לבינוי מוסדות חינוך הוחלט ברוב קולות (2 נמנעים) לאשר גן ילדים בנווה ירק בעלות של 1,250,000 ₪, מתוך זה 850,000 ₪ השתתפות משרד החינוך, והיתרה בהלוואה על חשבון המועצה כ-400,000 ₪. בביצוע
05/04/20 הצגת תכנית רב שנתית לבינוי מוסדות חינוך הוחלט ברוב קולות (2 נגד 4 נמנעים) לאשר בינוי של 6 כיתות לגן ילדים בצור יצחק בהסבה לכיתות לימוד. בביצוע
30/03/20 אישור כינוס המועצה באופן חזותי (מ"רחוק) מאשרת מליאת המועצה לכנס ולנהל את ישיבותיה באמצעים חזותיים מרחוק בביצוע
30/03/20 האצלת סמכויות לוועדים בנושא דרכים וכבישים בהתאם לסעיף 63 (12) (ה) וסעיף 132 לצו המועצות המקומיות מועצות אזוריות, מאצילה המועצה לוועד מקומי רמות השבים לבצע עבודות סלילת כבישים ומדרכות הכלולות בתב"ר מספר 1745 שכבר אושר, וכן ברוב קולות מאצילה לוועד מקומי כפר סירקין לבצע עבודות סלילת כבישים ומדרכות הכלולות בתב"ר מספר 1359 שכבר אושר, כמו כן ברוב קולות מאצילה המועצה לוועד מקומי צופית לשפץ את המבנה המערבי שבמתחם בית הספר צופית לשעבר מושא תב"ר 1465 שכבר אושר בוצע
30/03/20

דחיית מועד תשלום ארנונה בין חודשים מרץ-אפריל לנכסים שאינם למגורים

המועצה מאשרת בזאת כי תשלומי הארנונה לשנת 2020 יידחו עד ליום 1.5.2020, וזאת מתוקף סמכותה לקבוע הסדר תשלומים בהתאם לסעיף 4 לחוק הרשויות המקומית ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה. דחיית תשלומים זו תחויב בהפרשי הצמדה בלבד ללא ריבית פיגורים, והיא תחול על נכסים שאינם למגורים שחיובי הארנונה שלהם אינם עולים על 100,000 ₪ בשנה, ושהגישו בקשה מקוונת באתר המועצה או בקשה בכתב. וכן עסקים שעולים על 100,000 ₪ שירצו להגיש בקשה, היא תידון בוועדת ההנחות של המועצה.

בוצע
30/03/20 תב"רים הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הבאים:
 1. תב"ר קורונה 250,000 ₪. מימון : קרן פיתוח 100,000 ₪ . ועדי יישובים 150,000 ₪.
 2. תב"ר 1734 בי"ס עמיאסף הצטיידות שלב ו', 190,534   ₪. מימון: מפעל הפיס.
 3. תב"ר 1734 הצטיידות עמיאסף – העברת תקציב מתב"ר 1562 ל-1734 , 4,300,000 ₪
 4. סלי מזון לאזרחים ותיקים ואוכלוסיות בקבוצות סיכון, 48,300 ₪.  מימון: תקציב רגיל 1,773 ₪ . מפעל הפיס 46,527 ₪
 5. תעלת ניקוז בגני עם, 250,000 ₪ . מימון: רשות ניקוז ירקון 180,000 ₪  . ע"ח תב"ר שנת 2020 שהוקצה ליישוב 70,000 ₪ 
בוצע
01/03/20 מתן הנחה בארנונה לפרפרים של עומר – מעון לצעירות במצוקה

בהתאם להמלצת ועדת ההנחות אנו מחליטים ליתן הנחה מארנונה בשיעור מקסימלי של 2/3 לעמותת הפרפרים של עומר לגבי הנכס בירקונה, וזאת בהתאם לפקודת מיסי עירייה ומיסי הממשלה פיטורין לשנים 2019, 2020, 2021.

בוצע
01/03/20 נוהל קבלת תרומות הוחלט לדחות את סעיף תיק השקעות במועצה – דו"ח שנתי וסעיף נוהל קבלת תרומות לישיבה הבאה. בביצוע
01/03/20 מחיקת חובות ארנונה

בהתאם להמלצת הוועדה למחיקת חובות ובהתאם לנוהל מחיקת חובות מאת משרד הפנים, אנו מחליטים למחוק את החובות המפורטים בטבלאות של הוועדות מתאריכים 24.9.19 ו-10.2.20 בסכומים של 1,399,552 ₪ ו-4,688,527 ₪ מספרי המועצה.

בוצע
01/03/20 תב"רים

הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הבאים:

 1. תקציב פיתוח ליישובים, 3,290,000 ₪. מימון : קרן פיתוח.
 2. תוספת ל-תב"ר 1744-מגרש כדורגל מועצתי במושב ירחיב (200,000) 153,000 ₪      
 3. פינות עבודה תקן עוז לתמורה ואופק חדש בבית חינוך ירקון 262,000 ₪. מימון: משרד החינוך.
 4. שיפוץ מוסדות חינוך תש"ף,  500,000 ₪ . מימון: קרן פיתוח
 5. מרחבי הכלה בית חינוך ירקון ובית חינוך צור יצחק, 120,000 ₪. מימון: משרד החינוך.
 6. גן חדשני צבר / עידן / סיגלון, 300,000 ₪. מימון: משרד החינוך
 7. מחשבים חינוך, 200,000 ₪. מימון: קרן פיתוח.
 8. התאמות מבנה מועצה,  115,000 ₪ . מימון: קרן פיתוח
 9. תוספת ל-תב"ר 1677 מרכז צעירים (300,000), 100,000 ₪ .  מימון: קרן פיתוח
 10. שדרוג מערכת GIS,  ב 370,000  ₪ .  מימון: משרד לשוויון חברתי 180,000 ₪. קרן פיתוח 190,000 ₪.
 11. מערך שרות דיגיטלי אחוד , 208,000 ₪ . מימון: משרד לשוויון חברתי 104,000 ₪ . קרן פיתוח 104,000 ₪.
 12. מסמך תכנוני פארק הירקון, 45,000 ₪.  מימון: קרן פיתוח
 13. קול קורא חינוך לקיימות במוסדות חינוך,  81,000 ₪ . מימון: משרד לאיכות הסביבה 64,500 ₪ . קרן פיתוח 16,500 ₪.
 14. מעבר מחלקת טכנית למתחם המועצה, 300,000  ₪. מימון: קרן פיתוח.
 15. אחזקת מערכות גילוי אש ואישורים שנתיים למוסדות חינוך, 280,000 ₪ .  מימון: קרן פיתוח
 16. מרכז הפעלה – שיפוץ בסיסי, 350,000 ₪.  מימון: משרד ביטחון / פנים 250,000 ₪ .  קרן פיתוח 100,000 ₪.
 17. דרכי חיץ למניעת התפשטות אש, 200,000 ₪ . מימון: 100,000 ₪ . קרן פיתוח 100,000 ₪.
 18. סקר נכסים ומדידות ארנונה, 250,000 ₪.  מימון: קרן פיתוח.
 19. תוספת ל-תב"ר 1639 חלוקת הכנסות עיריית אלעד (12,000,000), 1,750,000 ₪. מימון: קרן פיתוח
 20. מחשבים וציוד קצה מועצה, 130,000 ₪. מימון: קרן פיתוח.
 21. הכנת תכנית אב לגיל השלישי, 120,000 ₪. מימון: קרן פיתוח.
 22. תכנית כלכלית אסטרטגית , 70,000 ₪ . מימון: קרן פיתוח.
 23. תוספת ל-תב"ר 1747 יועצים לענייני גבולות / ותמ"ל (450,000), 130,000 ₪. מימון: קרן פיתוח.
 24. שדרוג וסלילת כבישים ומדרכות 500,000 ₪.  מימון: היטלי פיתוח.
 25. מענק פיתוח יישובים גדולים – מצלמות אבטחה / הצללה, 485,000 ₪. מימון: משרד הפנים.
 26. מעון יום ירחיב (3,302,000) 1,500,000 ₪. מימון: קרן פיתוח
 27. חיבור ביוב כפר סירקין לפתח תקווה, 400,000 ₪. מימון: היטלי פיתוח.
 28. פעילות חינוך והסברה ליום הניקיון, 82,000 ₪. מימון: משרד להגנת הסביבה66,000 ₪ . קרן פיתוח 16,000 ₪.
 29. שיפוץ מקלטים, 400,000 ₪ . מימון: קרן פיתוח.
בוצע
01/03/20 תבר"ים

הוחלט ברוב קולות לאשר את התב"רים הבאים:

 1. הצטיידות לספריות ביישובים, 60,000  ₪. מימון: קרן פיתוח.
 2. הדברת תהלוכן האורן, 84,000  ₪  . מימון: קרן פיתוח
 3. חצר לימודית בי"ס יצחק נבון, 300,000 ₪ . מימון: משרד החינוך 180,000 ₪ . קרן פיתוח 120,000 ₪  
בוצע
11/02/20 מינוי חברים בוועדות הוחלט לאשר למנות את ליאור גפן כמרכז ועדת איכות הסביבה, כממונה תיקי מים ואיכות הסביבה בוועדת מל"ח, וכנציג מועצת איגוד ערים אזור השרון לתברואה. בוצע
11/02/20 מינוי חברים בוועדות

הוחלט לאשר למנות את יהודה רובינשטיין כמשתתף קבוע בוועדת משנה לתכנון ובנייה.

בוצע
11/02/20 אישור תכנית תב"רים רב שנתית הוחלט לאשר את תכנית העבודה לפיתוח לשנים 2020-2023. הצעת התקציב מחולקת לפירוט תכנית העבודה ולהצעה הכוללת, כפי שהוצג במליאה.  בביצוע
11/02/20

הסכם פיתוח מעודכן א.ת. בנימין בין מ.א. דרום השרון לבין רמ"י

מליאה המועצה מאשרת להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל לצורך ביצוע עבודות הפיתוח באזור התעשייה בנימין לפי תכנית שד/160. רשות מקרקעי ישראל תקדם מימון למועצה בהתאם למכרזי ביצוע עבודות, כאשר קדם המימון יהיה בגין הפער שבין ההכנסות של המועצה לעלות העבודות מושא מכרזי הביצוע. בוצע
11/02/20 קביעת רף תחתון להוצאות מקרן פיתוח תב"רים המליאה מאשרת לקבוע רף תחתון של 500,000 ₪ בקרן פיתוח, שממנו ללא אישור מיוחד על ידי המליאה אין אפשרות לחרוג בביצוע
11/02/20 תמיכות במוסדות ציבור לשנת 2020 מליאה המועצה מאשרת את החלטת ועדת תמיכות לחלוקה של התמיכות לשנת 2020 כפי שהוצג על ידי גזבר המועצה בוצע
11/02/20

סגירת תב"רים לשנת 2019

מליאה המועצה מאשרת על סגירת תב"רים לשנת 2019 בוצע
11/02/20 אישור תקציבי יישובים

מליאה המועצה מאשרת את תקציבי הוועדים המקומיים ארנונה מועצה גבייה והטלה של המועצה, ארנונה ועדים מקומיים גבייה והטלה של המועצה, ארנונת מגורים של המועצה ושל הוועדים המקומיים לשנת 2020.

בוצע
11/02/20 תב"רים

הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הבאים:

 1.  תוספת ל-תב"ר 1501-תוספת לתב"ר מאסף ביוב כיכר ירחיב לקולחי השומרון (575,000),  50,000 ₪. מימון : היטלי פיתוח.
 2. תוספת ל-תב"ר 1281-איסוף וסילוק ביוב רמות השבים מערב (3,600,000), 60,000  ₪. מימון: היטלי פיתוח.
 3. תוספת ל-תב"ר 1691 – גן ילדים 203 צור יצחק (2,411,010), 135,000 ₪ . מימון: משרד החינוך 
 4. החלפת שעוני תאורה ביישובים, 73,500 ₪ . מימון: קרן פיתוח, 21,000 . השתתפות בעלים 52,500.
 5. תוספת ל-תב"ר 1603 - תכנון כיכר בכביש 5503 (230,000) , 40,000 ₪. מימון: קרן פיתוח
 6. מדידה ותכנון ראשוני כביש גישה גן לאומי ירקון, 30,000 ₪ . מימון: היטלי פיתוח.
 7. פרויקט ג'לג'וליה ליווי יזמים, 163,800 ₪ . מימון: רמ"י
בוצע
07/01/20 הצטרפות המועצה לאיגוד הווטרינרי ובחירת נציג מטעם המועצה

המליאה מאשרת את הצטרפות המועצה כחברה באיגוד ערים לשירותים וטרינריים אזור דן והמרכז. עם הצטרפותה כל הסמכויות בתחום השירותים הווטרינריים מואצלים לאיגוד.

בוצע
07/01/20 תמיכות הוחלט לאשר את תבחיני תמיכות לשנת 2020 בוצע
07/01/20 נוהל מתן הלוואות פיתוח ביישובים מליאת המועצה מאשרת את העקרונות והנהלים לאישור הלוואות ליישובי המועצה לוועדים מקומיים בביצוע
07/01/20 אישור הנחות מארנונה  הוחלט לאשר הנחות מארנונה לשנת 2020 בוצע
07/01/20 אשרור הסמכת הוועדים המקומיים לקבוע את מועד פינוי הפסולת הוחלט לאשרר הסמכת הוועדים המקומיים לקבוע את מועד פינוי הפסולת בביצוע
07/01/20 תקציבי יישובים ואישור משרות הוחלט לאשר תקציבי יישובים ואישור משרות חדשות ביישובים בוצע
07/01/20 תב"רים

הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הבאים:

 1. תוספת ל-תב"ר 1433-בי"ס כצנלסון בכפר סירקין (15,316,694) 368,000 ₪ . מימון : קרן פיתוח 190,000 ₪ . משרד החינוך 78,000 ₪ . מפעל הפיס 100,000 ₪.
 2.  תוספת ל-תב"ר 1746- בנייה/שיפוץ מוסדות ציבור ביישוב מתן (67,081), 65,379 ₪. מימון: משרד השיכון
 3. תכנית אסטרטגית לחינוך (גדי ביאליק), 163,800  ₪. מימון: קרן פיתוח
 4.  יחידות דיור במתן ישן מול חדש – 14 יחידות דיור, 44,912 ₪ . מימון: משרד השיכון.
בוצע