דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 2/2021 להפעלת מעונות יום לגיל הרך

אפריל 2021

מועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות להפעלת מעונות יום לגיל הרך בצור יצחק בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.

מציע שיציע הצעה להפעלת מעון אחד, יידרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 10,000 ₪. מציע שיציע הצעה להפעלת שני מעונות, יידרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 15,000 ₪. על הערבויות להיות בתוקף עד ליום 26.07.2021.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מחלקת הגביה בקריית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק, בימים א-ה בשעות 8:30-16:00, לאחר תיאום טלפוני עם לירן גבאי בטלפון  03-9000538/532, תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 250 ₪. לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לגשת לאגף החינוך לשם קבלת חוברת המכרז.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 2/2021" בלבד, שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה, עד לתאריך ה- 26.04.2021 בשעה 08:30. מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

מפגש הבהרות יתקיים ביום 21.04.21 בשעה 12:00  במעון בירחיב (יש לרשום ב- Waze מתנ"ס מתן). הנוכחות חובה.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 10 ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, המועצה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

לשאלות הבהרה, או לעיון במכרז טרם רכישתו, ניתן לפנות עד לתאריך ה- 18.04.2021 שעה 10:00, באמצעות כתובות המייל lirang@dsharon.org.il חובה לוודא קבלת המייל בטלפון 03-9000532/538.

בכבוד רב,
אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי המכרז:

מכרז פומבי 2/2021 להפעלת מעונות יום לגיל הרך

פרוטוקול מפגש הבהרות מיום 21.4.21