דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 21/20 - בינוי ופיתוח חטיבה צומחת בצור יצחק

דצמבר 2020

מועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה") מזמינה מציעים להציע הצעות מחיר לעבודות בינוי ופיתוח חטיבה צומחת שנמצאת בצור יצחק, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הדמיה חטיבה צומחת בצור יצחק
(הדמיה | חטיבה צומחת בצור יצחק)

 1. תנאי סף להגשת ההצעה:

  רשאים להשתתף בהליך מציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז, ואשר תמציתם מובאים להלן: 
 • (א).  מציע בעל סיווג קבלני בענף 100 ג' סוג 4 לפחות עפ"י המרשם המתנהל בידי רשם הקבלנים, אשר יצרף להצעתו העתק צילומי מתעודת הרישום. לא תתקבל הצעה של קבלן שביום הגשת ההצעה לא היה רשום.  
   
 • (ב).  מציע שביצע לפחות עבודה קבלנית אחת קודמת מסוג עבודות בניה כהגדרתן להלן, בהיקף כספי של 20,000,000 ₪ לפחות (סכום החשבון הסופי במועד אישורו, ללא מע"מ), אשר החלה לכל המוקדם בשנת 2016 והסתיימה לכל המאוחר במועד פרסום המכרז. או ביצע לפחות 3 עבודות קבלניות קודמות מסוג עבודות בניה כהגדרתן להלן, בהיקף כספי של 10,000,000 ₪ לפחות לכל עבודה (סכום החשבון הסופי במועד אישורו, ללא מע"מ), אשר החלה לכל המוקדם בשנת 2016 והסתיימה לכל המאוחר במועד פרסום המכרז. בדיקת היקף הפרויקטים תהיה בערכים נומינאליים ללא הצמדה כלשהי ובהתעלם ממרכיב המע"מ. 
  "עבודות בניה" – לביטוי עבודות בניה תהיה המשמעות הבאה: בתי ספר, מתנ"ס, גן ילדים, מועדון, מעון יום, מרכז קהילתי אולם כנסים בלבד - די באחת החלופות האמורות. להסרת ספק מובהר כי עבודות שיפוץ אינן נכללות בהגדרת "עבודות בניה". 
   
 • (ג).  על המציע להיות בעל מחזור שנתי כולל של לפחות 30 מיליון ₪ לפחות לשנה, (סכום החשבון הסופי במועד אישורו, ללא מע"מ), בכל שנה בין השנים 2015-2018. זאת בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים לשנים אלו. מובהר כי הערת "עסק חי" בדו"חות הכספים באחת מן השנים 2015-2018 תביא לפסילת הצעת המשתתף. 
   
 • (ד).  המציעים יידרשו לצרף להצעתם ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 150,000 ₪ שתוקפה עד ליום 20.04.20201.
   
 • (ה).  מציע שהינו עוסק עצמאי, המנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל לפי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף תשל"ו-1975, אשר נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו, למע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס על פי חוק.
   
 • (ו).  מציע שרכש את מסמכי המכרז.
 1. עיון במסמכי המכרז ורכישתם

  חוברת המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה תחת שירות לתושב/מכרזים.

  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף ההנדסה, בקומה א' בניין המועצה, בימים א-ה בשעות 8:30-16:00, לאחר תיאום טלפוני עם תאיר עד-עם בטלפון 03-9000604/638  מסמכי המכרז יימסרו תמורת תשלום לפקודת המועצה בסך 3,000 ₪. הסכום האמור לא יוחזר.
   
 2. מפגש מציעים, שאלות הבהרה והגשת הצעות

  סיור קבלנים יתקיים ביום ראשון  27.12.2020 בשעה 10:00  ב - מרכז קהילתי בצור יצחק ברחוב נחל אלכסנדר 2 (יש לרשום ב- Waze מרכז קהילתי "צור יצחק"). הנוכחות חובה.

  הצעות המחיר תוגשנה עד ליום 20.01.2021 בשעה 08:30 (להלן – "מועד ההגשה") במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה. המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם למעט מס' ושם מכרז. הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

  אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

  הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 10 ימים קלנדרים ממועד קבלת הודעת הזכייה.

  היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, המועצה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

  כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

  לשאלות ניתן לפנות לתאיר עם-עד  בטל': 03-9000604/638 או במייל: tair@dsharon.org.il  עד ליום 06.01.2021 בשעה 12:00.

בכבוד רב,
אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי המכרז:

הודעה אודות סיור קבלנים נוסף ותשובות לשאלות הבהרה מיום 12.01.21

תשובות לשאלות הבהרה מיום 07.01.21

מסמך י"ג - כתב כמויות (קובץ SKN)

סיכום סיור קבלנים מיום 27.12.20

מצגת סיור קבלנים מיום 27.12.20

חוברת מכרז פומבי מס' 21/20 לבינוי ופיתוח חטיבה צומחת בצור יצחק

מסמך ט' - מפרט טכני מיוחד

מסמך י"ג - כתב כמויות - למכרז פומבי 21/20 - בי"ס צור יצחק

כתב כמויות מנחה - כעזר לקבלן