דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 06/2020 - מערכת מידע גאוגרפית (gis) הסבת מידע קיים וביצוע עדכונים שוטפים

הודעת ראש המועצה

המועצה האזורית דרום השרון והועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון (להלן: המועצה האזורית דרום השרון) מזמינות בזאת הצעות למערכת מידע גאוגרפית (gis), הסבת מידע קיים וביצוע עדכונים שוטפים עבור המועצה כמפורט בכל מסמכי המכרז.  

ניתן לעיין ללא תמורה במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה  בכתובת:  http://www.dsharon.org.il/ תחת חוק ומנהל/מכרזים.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום בסך של 350 ₪ (אשר לא יוחזר) במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, בכתובת:  קריית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק בימים א'-ה' בין השעות 08:00 – 15:00. רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג. מציע אשר לא רכש את מסמכי המכרז, לא יוכל להגיש הצעה והצעתו תיפסל.

כל המעוניין להשתתף במכרז ימציא הצעת מחיר בשני עותקים, בצרוף המסמכים הנדרשים, במעטפה אטומה ללא סימן מזהה, כשעליה רשום מספר המכרז בלבד, לתיבת המכרזים בבניין המועצה, משרדי הגזברות, קומה א', לא יאוחר מיום 14.09.2020 בשעה 08:30.  

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית לקיום תנאי המכרז שניתנה לבקשתו לטובת המועצה בנוסח המצורף למסמכי המכרז, ללא תנאי, על סך של 10,000 ₪. הערבות תהא בתוקף עד ליום 14.12.2020 ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו. 

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזו הצעה כלשהי.

לשאלות ניתן לפנות לאפרת פלס – וועדה לתכנון ערים בטל': 03-9000564, או במייל: efrat@dsharon.org.il

בכבוד רב,

אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי המכרז:

הודעה אודות דחיית המועד האחרון להגשת הצעה במכרז 06/2020

‏תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 06/2020

הבהרה למכרז פומבי מס' 6/2020

חוברת מכרז פומבי 06-2020 - מערכת מידע גאוגרפית gis הסבת מידע קיים וביצוע עדכונים שוטפים