דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 11/20 להפעלת צהרונים בבתי ספר בתחומי המועצה

יוני 2020


המועצה מזמינה בזאת מפעילים להציע הצעות להפעלת צהרונים בבתי ספר בתחומי המועצה, הכל בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז (להלן – "המכרז").

הודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה http://www.dsharon.org.il  תחת חוק ומנהל/מכרזים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בקומה א' במשרדי אגף החינוך בקרית המועצה, כביש 40 , בסמוך לכניסה למושב נוה ירק בימים א'-ה', בין השעות: 08:30 – 15:30 , תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 300 ש"ח.

רשאים להשתתף במכרז מפעילים שהשתתפו במפגש הבהרות שיערך ביום ג', ה-30.06.2020 בשעה 09:30.
המפגש יתקיים באולם הישיבות באגף החינוך.

ההצעות תוגשנה עד ליום 06.07.2020 בשעה 08:30  (להלן – "מועד ההגשה") במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה.
המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.
הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

אין המועצה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.

לשאלות/ הבהרות ניתן לפנות למר עודד לובוביץ –בטל' 9000546-03 או במייל: odedl@dsharon.org.il לא יאוחר מהתאריך 02.07.2020 בשעה 10:00 .

בכבוד רב,
אושרת גני גונן
ראש המועצה

מסמכי המכרז:

חוברת מכרז פומבי מס' 11/20 להפעלת צהרונים בבתי ספר בתחומי המועצה

תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 2020/11