דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 14/21 למתן שירותי תכנון להקמת בי"ס יסודי בקיבוץ רמת הכובש

 

המועצה האזורית דרום השרון (להלן : "המועצה") מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שירותי תכנון להקמת בי"ס יסודי בקיבוץ רמת הכובש, עבור המועצה האזורית דרום השרון, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז (להלן: "השירותים").

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

המועצה מודיעה בזאת כי המועד האחרון להגשת הצעות יידחה לתאריך 22.11.21 עד לשעה 08:30. 
יובהר כי המציעים נדרשים להאריך את תוקף ערבות המכרז, סעיף 4.4.1 בהוראות למשתתפים ונספח א'3, עד לתאריך 22.02.2022.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה, בימים א-ה בשעות 8:30-16:00, לאחר תיאום טלפוני עם תאיר עם-עד PMO אגף הנדסה בטלפון 03-9000638 , תמורת תשלום בסך של 1,300 ₪ שלא יוחזרו בכל מקרה שהוא.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 14/21" בלבד, שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי המועצה עד לתאריך ה- 22.11.2021 בשעה 08:30 מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו. אין להגיש בדרך אחרת שאיננה מסירה ידנית לתיבת המכרזים.

לשאלות הבהרה, או לעיון במכרז טרם רכישתו, ניתן לפנות עד לתאריך ה- 24.10.21 בשעה 10:00, באמצעות כתובות המייל Tair@dsharon.org.il , חובה לוודא קבלת המייל בטלפון 03-9000638.

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,
אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי המכרז:

תשובות לשאלות הבהרה מיום 17.11.21

הודעת דחיה ותשובות לשאלות הבהרה מיום 27.10.21

מכרז פומבי 14/21 למתן שירותי תכנון להקמת בי"ס יסודי בקיבוץ רמת הכובש