דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 12/21 למתן רישיון שימוש תחזוקה אספקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות להסדרת פיקוח חניה פיקוח כללי ומנהלי (רב תכליתי)  

 

המועצה האזורית דרום השרון (להלן המועצה) מזמינה בזאת הצעות למתן רישיון שימוש, תחזוקה -ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות להסדרת פיקוח חניה, פיקוח כללי ומנהלי (רב תכליתי), גביה ואכיפה, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה האזורית דרום השרון (להלן: מועצה) בשעות קבלת הקהל: 
בימים: א', ד', ה' - 08:30-12:30, יום ב' 12:30-16:00 , יום ג' 12:30-18:00, 
או בשעות המענה הטלפוני של הגבייה: בימים א', ד', ה' 13:00-16:00 , ב' 08:30-12:30 בטלפון 03-9000508 , כנגד תשלום בסך של 300 ש"ח שלא יוחזר בכל מקרה. 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות טרם רכישתם באתר המועצה.

את ההצעה, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד במעטפת המכרז, ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרד המועצה,  לא יאוחר מיום ב' ה- 22.11.21 בשעה 08:30 (למען הסר ספק, לא תתקבלנה הצעות בדואר). מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים עפ"י הנוסח - -
הקבוע במסמכי המכרז, תוך 10 ימים קלנדרי ים ממועד קבלת הודעת הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ "י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, המועצה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את
ערבות המכרז.

לשאלות הבהרה, או לעיון במכרז טרם רכישתו, ניתן לפנות עד לתאריך ה - 28.10.21 בשעה 14:00 באמצעות כתובות המייל liran@dsharon.org.il חובה לוודא קבלת המייל בטלפון 03-9000611 .

אושרת גני גונן
ראש המועצה

מסמכי המכרז:

הבהרות למכרז פומבי 12/2021 מיום 17.11.21

 מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי 12/2021

מכרז 12/21 למתן רישיון שימוש תחזוקה אספקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות להסדרת פיקוח חניה פיקוח כללי ומנהלי (רב תכליתי)