דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 23/2021 - שיקום נופי נחל הדס

מועצה אזורית דרום השרון מזמינה בזאת מציעים להגיש למועצה הצעות להשתתפות במכרז פומבי לצורך התקשרות בהסכם לביצוע עבודות לשיקום נופי נחל הדס, הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 1,200 ₪  שלא יוחזרו באגף הנדסה במועצה, בימים א-ה בשעות 8:30-16:00, לאחר תיאום טלפוני עם יקי אסקיו ס.מנהל אגף הנדסה בטלפון 03-9000572.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם באתר האינטרנט של המועצה.

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 23/2021 יש לשלשל לתיבת המכרזים מיועדת לכך במזכירות המועצה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית (ידנית) ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.

המועד להגשת הצעות למכרז זה הינו עד יום 05.09.21 בשעה 08:30, לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.

בברכה,
אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי המכרז: