דלג לתוכן העמוד

מכרז  פומבי 10/21 - שירותי ייעוץ בתחומים שונים (בהסכמי מסגרת)

מועצה אזורית דרום השרון מזמינה בזאת מציעים להגיש למועצה הצעות להשתתפות במכרז פומבי לצורך התקשרות בהסכמי מסגרת למתן שירותי יעוץ בתחומים שונים, הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 300 ₪ שלא יוחזרו באמצעות מנהלת מחלקה מוניציפאלית במועצה, בימים א-ה בשעות 8:30-16:00, לאחר תיאום טלפוני עם דנה גל בטלפון 03-9000674.
ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת: https://www.dsharon.org.il.

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 10/21 יש לשלשל לתיבת המכרזים המיועדת לכך במזכירות המועצה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית (ידנית) ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.

המועצה מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה נפרדת תפורסם על מועד ההגשה החדש.

בברכה,
אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי המכרז:

הודעה אודות דחיית המועד האחרון להגשת הצעות מיום 29.08.21

הודעה אודות דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

חוברת מכרז  פומבי מס' 10/21 למתן שירותי ייעוץ בתחומים שונים (בהסכמי מסגרת)