דלג לתוכן העמוד

הזמנה להציע הצעות לניהול הכדורסל במתחם המועצה האזורית דרום השרון לשנת הפעילות 2021-2023 

המועצה האזורית דרום השרון (להלן – "המועצה") מבקשת בזאת לקבל הצעות בש"ח (ללא מע"מ), לניהול קבוצת בוגרים גברים,  נשים ושתי קבוצות קט סל, אחת בצופית ואחת באהרונוביץ. 3 שעות בכל מפגש עבור מסגרת אשר תפעל 12 חודשים בשנה. בנוסף, המפעיל ייתן 6 שעות שבועיות העשרה בכדורסל לתלמידי בית חינוך אהרונוביץ' וצופית  (להלן – "העבודה"/"השירותים" כהגדרתם להלן).

את ההצעות יש להגיש עד ליום ראשון, ה- 1.8.2021 בשעה: 12:00 (להלן – "המועד") לכתובת הדוא"ל:  sport@dsharon.org.il ולוודא הגעתה בטלפון 03-9000544. 
בקשות שתגענה לאחר מועד זה לא עשויות להיפסל.

מסמכי ההזמנה:

הזמנה להציע הצעות לניהול הכדורסל במתחם המועצה האזורית דרום השרון לשנת הפעילות 2021-2023