דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 22/21 לשירותי הסעות תלמידים ועובדי הוראה

 

מכרז פומבי מס' 22/2021 לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ולהסעות אקראיות ומיוחדות לשנת הלימודים תשפ"ב

המועצה  מזמינה בזאת הצעות מחיר עבור שירותי הסעות תלמידים, הכל בהתאם למפרטים, לתכניות, לתנאים, לדרישות ולהנחיות  המפורטים במסמכי המכרז (להלן – "המכרז").
הודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה http://www.dsharon.org.il תחת חוק ומנהל/מכרזים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מחלקת תחבורה, בקריית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק בימים א'-ה', בין השעות: 08:30 – 16:00, תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 500 ש"ח.
רשאים להשתתף במכרז מציעים שעומדים בתנאים המפורטים בחוברת המכרז.

הצעות המחיר תוגשנה עד ליום 28.06.2021 בשעה 08:15 (להלן – "מועד ההגשה")  במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה, קומה א' בבנין המועצה.
המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.
הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.
אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

לשאלות/הבהרות ניתן לפנות עד ליום 22.06.2021 בשעה 12:00 למנהל מחלקת תחבורה, מר מיקי בלומנטל, במייל: mike@dsharon.org.il.

בכבוד רב,
אושרת גני גונן
ראש המועצה

מסמכי המכרז:

כתב ערבות עדכני למכרז פומבי 22/2021

חוברת מכרז פומבי מס' 22/2021 לשירותי הסעות תלמידים ועובדי הוראה (pdf)

נספח א'- מפרט הסעות ומחירים (עדכני)

נספח ד' - אישור על קיום ביטוחים

תשובות לשאלות הבהרה מיום 22.6.21

תשובות לשאלות הבהרה מיום 23.6.21

תשובות לשאלות הבהרה מיום 24.6.21