דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 11/21 לביצוע עבודות בניה ושיפוצים (בהסכמי מסגרת)

מועצה אזורית דרום השרון מזמינה בזאת מציעים להגיש למועצה הצעות להשתתפות במכרז פומבי לצורך התקשרות בהסכמי מסגרת לביצוע עבודות בניה ושיפוצים, הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 600 ₪ שלא יוחזרו באגף הנדסה במועצה , בימים א-ה בשעות - 8:30-16:00 , לאחר תיאום טלפוני עם תאיר עם עד - PMO אגף הנדסה בטלפון 03-9000604 .

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת https://www.dsharon.org.il.

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 11/2021 יש לשלשל לתיבת המכרזים מיועדת לכך במזכירות המועצה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית (ידנית) ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.

המועצה מודיעה בזאת כי המועד האחרון להגשת הצעות ידחה בחצי שעה קרי, עד לתאריך 19.7.21 שעה 09:00 .
לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.

בברכה,
אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי המכרז:

הודעה אודות שינוי המועד האחרון להגשת הצעות מיום 18.07.21

הודעות תיקונים והודעה אודות שינוי המועד האחרון להגשת הצעות

חוברת מכרז פומבי מס' 11/21 לביצוע עבודות בניה ושיפוצים