דלג לתוכן העמוד

קול קורא למתן זכות לפרסום באתר האינטרנט של מ.א דרום השרון מתן פלטפורמות לחדשנות בטיפול באשפה ופלטפורמות לחדשנות בתחומי הסביבה והקיימות

(קול קורא מספר 01/2020)

תאריך פרסום:   פברואר 2020

תאריך אחרון להגשת הצעות:
הצעות תוגשנה, על גבי טופס ההצעה המצ"ב, עד ליום 01.03.2020 בשעה 14:00 (להלן - "מועד ההגשה") במשלוח דואר אלקטרוני לכתובת liorg@dsharon.org.il (ליאור). משלוח הודעה יתקבל רק אם התקבלה הודעת אישור קבלה במייל חוזר.

פרטים:
הזמנה להציע הצעות במסגרת קול קול קורא למתן זכות לפרסום באתר האינטרנט של המועצה האזורית דרום השרון מתן פלטפורמות לחדשנות בטיפול באשפה על כל סוגיה וכן פלטפורמות לחדשנות בתחומי הסביבה והקיימות (קול קורא מספר 01/2020)
המועצה מזמינה בזה הצעות במסגרת קול קורא: מתן זכות לפרסום באתר האינטרנט של המועצה האזורית דרום השרון, למתן פלטפורמות לחדשנות בטיפול באשפה על כל סוגיה, וכן פלטפורמות לחדשנות בתחומי הסביבה והקיימות עבור תושבי המועצה האזורית דרום השרון (פרטיים ועסקיים).

טלפון ומען לפרטים    
שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד יום, 24.02.2020 בשעה 14:00 לכתובת דואר אלקטרוני .liorg@dsharon.org.il

***הבהרה**

האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי הקול הקורא המופיעים במלואם במסמכים המצ״ב (קול קורא - פסולת אורגנית). בכל מקרה, יגבר האמור במסמכים.
יובהר, כי המועצה אינה חייבת ואינה מתחייבת לבחור בזוכה כלשהו.
המסמכים נוסחו לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

קול קורא מ.א דרום השרון 1_2020.pdf