דלג לתוכן העמוד

קול קורא 01/2021 להקמת מרכז חדשנות בבית ברל

מועצה אזורית דרום השרון מזמינה בזה הצעות במסגרת קול קורא למתן זכות שימוש באולם ספורט בבית ספר עמי אסף הישן בבית ברל,  לצורך הקמת מרכז חדשנות חינוכי ייחודי.
ניתן לעיין בתנאים המפורטים לקול הקורא, ולהוריד את טפסי הגשת ההצעה, מאתר האינטרנט של המועצה.

הצעות תוגשנה עד ליום 30.6.21  בשעה 08:30 (להלן – "מועד ההגשה")  במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה, קומה א' בבנין המועצה.
המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.
הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 22.6.21 שעה 12:00 למר אייל צייג בטלפון 03-9000543 או במייל: Zaig@dsharon.org.il

בכבוד רב,
אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכים:

תשובות לשאלות הבהרה (23.6.21)

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ותשובות לשאלות הבהרה (14.6.21)

קול קורא 01/2021 – להקמת מרכז חדשנות בבית ברל