דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 01/2021 להפעלת קפטריה בבית הספר "ירקון" שבקרית המועצה

מאי 2021

מועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה")  מזמינה בזאת הצעות להפעלת קפטריה בבית הספר "ירקון", בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.

הודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה http://www.dsharon.org.il תחת שירות לתושב/מכרזים.

המציעים יידרשו לצרף להצעתם ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 3,000 ₪ שתוקפה עד לתאריך 07.09.2021.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף החינוך במועצה, בימים א-ה בשעות 8:30-16:00, לאחר תיאום טלפוני עם מנהל התפעול באגף החינוך, בטלפון 03-9000546 תמורת 300 ₪ (שלא יוחזרו).

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 1/20" בלבד, שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה, עד לתאריך ה- 07.06.2021 בשעה 08:30. 
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 10 ימים קלנדרים ממועד קבלת הודעת הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, המועצה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

לשאלות הבהרה, או לעיון במכרז טרם רכישתו, ניתן לפנות עד לתאריך ה- 01.06.2021, באמצעות כתובות המייל odedl@dsharon.org.il חובה לוודא קבלת המייל בטלפון 03-9000546.

בכבוד רב,
אושרת גני גונן
ראש המועצה

מסמכי המכרז:

חוברת מכרז פומבי מס' 01/2021 להפעלת קפטריה בבית הספר "ירקון" שבקרית המועצה