אם הנך משלם כיום את תשלומיך למועצה באמצעות הוראת קבע, הן באמצעות כרטיס אשראי והן דרך הבנק, והחלטת לשלם השנה את הארנונה מראש נא שים לב:

עליך לשלם את חשבון הארנונה השנתי המצורף כפי שהוא כאשר מסכומו הופחת התשלום התקופתי לחודש ינואר-פברואר 2016 עם קליטת התשלום מראש, תפסיק המועצה לחייב את חשבונך בארנונה (פרט לתשלום התקופתי הראשון האמור).

שים לב אם שלמת את החשבון השנתי, אזי אין צורך לפנות למחלקת הגביה ו/או הבנק לביטול הוראת הקבע.

לתשומת לבכם:

בהתאם להחלטת מליאת המועצה מיום 14/06/2015 נקבע כי החל משנת 2016 ואילך יבוטלו הנחות הסדר / מימון כדלקמן:

  1. הנחה בשיעור של 2% בגין תשלום מראש עבור שנת הכספים.
  2. הנחת הסדר עבור תשלומים תקופתיים באמצעות הוראת קבע בבנק (חד חודשי ודו חודשי).