תכנית מתאר כללנית לדרום השרון

המועצה האזורית דרום השרון החלה בהכנת תכנית מתאר כוללנית לתחום התכנון של המועצה האזורית  שתהווה את הבסיס לעצמאות תכנונית של הועדה המקומית דרום השרון לאחר הסמכתה על פי תיקון 101 לחוק התו"ב.

 

המועצה האזורית דרום השרון הינה בעלת מאפיינים כפריים חקלאיים, משתרעת על שטח של כ- 90,000 דונם ומונה 31 יישובים, כמו כן עוברות בתחומי המועצה תשתיות לאומיות רבות המשרתות את מטרופולין גוש דן וכן גנים לאומיים ושטחי יער.

 

מטרת העל של  התכנון הינה לגבש את מדיניות התכנון של המועצה האזורית ולקבוע את המתווה לשמירה על המרחב הכפרי והחקלאי, פיתוח מבוקר של היישובים, עידוד הזיקה לשטחים חקלאיים, שמירה על השטחים הפתוחים תוך מתן מענה לתשתיות ולשמירה על איכות הסביבה והחיים.

 

הנחיות תמ"א 35 ומנהל התכנון להכנת תכניות מתאר כוללניות במרחב הכפרי ומסמך מדיניות החקלאות והכפר – המלצות והנחיות תכנון של משרד החקלאות,  יהיו הקווים המנחים של עבודת התכנון כמפורט להלן:

מהי תכנית מתאר כוללנית

תכנון צופה פני עתיד

מטרות התכנון

יעדי התכנון

עקרונות התכנון

תפוקות תהליך התכנון

ביום 03/1/2016 התקיימה ועדת היגוי מס' 2 לתכנית מתאר כוללנית למ.א. דרום השרון. מטרת הדיון היתה: הצגת מתווה העבודה ואישור מטרות התכנית.
ביום 16.11.2016 התכנסו כל ועדי היישובים ונציגי היישובים במליאה לקבל עדכון על מתווה התכנון המוצע ליישובים במסגרת תכנון תכנית המתאר הכוללנית למועצה. ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו, הציג את חשיבות השלב בו אנו נמצאים בהליך התכנון והדגיש כי השימושים והיקפי הבנייה שייקבעו בשלב זה הם יהיו המסגרת התכנונית ליישוב בטווח של 15 השנים הבאות.
לכל ישוב במועצה אגודת מים, מערכת המים היישובית מנוהלת על ידי האגודה, ללא קיום קשר ישיר עם המועצה. מרבית הישובים מוזנים על ידי קידוחים פרטיים ללא חיבור לחברת מקורות. צורה ניהולית זו מאפשרת עצמאות רבה לישוב וכן הוזלת המים לתושבים, אולם לא קיים גורם המפקח על הנעשה, ובישובים רבים לא מותקנת מערכת גיבוי לשעת חירום.
עמוד 1 מתוך 6