תכנית מתאר כללנית לדרום השרון

המועצה האזורית דרום השרון החלה בהכנת תכנית מתאר כוללנית לתחום התכנון של המועצה האזורית  שתהווה את הבסיס לעצמאות תכנונית של הועדה המקומית דרום השרון לאחר הסמכתה על פי תיקון 101 לחוק התו"ב.

 

המועצה האזורית דרום השרון הינה בעלת מאפיינים כפריים חקלאיים, משתרעת על שטח של כ- 90,000 דונם ומונה 31 יישובים, כמו כן עוברות בתחומי המועצה תשתיות לאומיות רבות המשרתות את מטרופולין גוש דן וכן גנים לאומיים ושטחי יער.

 

מטרת העל של  התכנון הינה לגבש את מדיניות התכנון של המועצה האזורית ולקבוע את המתווה לשמירה על המרחב הכפרי והחקלאי, פיתוח מבוקר של היישובים, עידוד הזיקה לשטחים חקלאיים, שמירה על השטחים הפתוחים תוך מתן מענה לתשתיות ולשמירה על איכות הסביבה והחיים.

 

הנחיות תמ"א 35 ומנהל התכנון להכנת תכניות מתאר כוללניות במרחב הכפרי ומסמך מדיניות החקלאות והכפר – המלצות והנחיות תכנון של משרד החקלאות,  יהיו הקווים המנחים של עבודת התכנון כמפורט להלן:

מהי תכנית מתאר כוללנית

תכנון צופה פני עתיד

מטרות התכנון

יעדי התכנון

עקרונות התכנון

תפוקות תהליך התכנון

לכל ישוב במועצה אגודת מים, מערכת המים היישובית מנוהלת על ידי האגודה, ללא קיום קשר ישיר עם המועצה. מרבית הישובים מוזנים על ידי קידוחים פרטיים ללא חיבור לחברת מקורות. צורה ניהולית זו מאפשרת עצמאות רבה לישוב וכן הוזלת המים לתושבים, אולם לא קיים גורם המפקח על הנעשה, ובישובים רבים לא מותקנת מערכת גיבוי לשעת חירום.
המועצה האזורית דרום השרון מאגדת 7 קיבוצים, 20 מושבים וכפרים, 3 יישובים קהילתיים, מוסד אקדמי (בית ברל) וריכוזי אוכלוסייה קטנים, ערביים ואחרים. שטח המועצה, כ- 95 קמ"ר. השטח מהווה חלק ממרחב מטרופולין המרכז, כשהוא נושק למספר ריכוזים עירוניים, מהם גדולים וצפופים. יחסיה הכלכליים של אוכלוסייה זו עם סביבתה מורכבים למדי.
גודל האוכלוסייה בדרום השרון גדל בין השנים 2000 ל-2014 בקצב של 5% בשנה בממוצע והיא ממוקמת גבוה יחסית במדד זה בקרב הרשויות באזורה. תהליך זה לווה ביציאת יישובים מתוכה וכניסת אחרים תהליך ששמר על מגמת הגידול לאורך השנים. בסך הכל רמת הביקושים לדרום השרון גבוהה והמועצה כמעט והכפילה את עצמה במהלך תקופה זו. יש לציין שהגידול של המועצה ורשויות אחרות במחוז המרכז גבוה באופן יחסי אך מבחינה ובמבחינה נומינלית היא קלטה אוכלוסייה בסדרי גודל כמו ערים גדולות בסביבתה כגון: רעננה, הוד השרון, כפר סבא שרק פתח תקווה עברה אותם בסדרי הגודל. דרום השרון מהווה גם תחרות למועצות האזוריות סביבה כמו: לב השרון, חוף השרון ועמק חפר.
עמוד 1 מתוך 5