שלישי, 13 יוני 2017 12:47

מכרז לאספקת ריהוט וציוד לבי"ס כפר סירקין

תאריך פרסום יוני  2017
תאריך אחרון להגשת הצעות

הצעות המחיר תוגשנה עד ליום 27.06.2017 בשעה 14:00 (להלן – "מועד ההגשה")  במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה. המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.
פרטים

מכרז פומבי 20/17 - אספקת ריהוט וציוד משרדי לבית ספר

המועצה  מזמינה בזאת הצעות מחיר עבור רכישת ציוד משרדי (להלן – "המכרז").

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מחלקת הרכש במועצה, בקומה א' בקריית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק בימים א'-ה', בין השעות: 08:30 – 16:00, תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 300 ש"ח.

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות במכרז ואשר צירפו ערבות בנקאית אוטונומית על סך 11,000 ₪ שתוקפה עד ליום 31.08.2017.

טלפון ומען לפרטים

בכל שאלה ניתן לפנות לגב' ציפי אדרי, מנהלת הרכש, בטלפון: 03-9000553 או במייל: tsipied@dsharon.org.il

הערות

 * ניתן לעיין במסמכי המכרז בקישור המצ״ב. לצורך הגשת ההצעה חובה לרכוש את מסמכי המכרז כאמור לעיל.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

מסמכי המכרז נוסחו לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

עודכן לאחרונה ב שלישי, 13 יוני 2017 13:02