שני, 03 אפריל 2017 16:01

הזמנה לקבלת הצעות מחיר לסלילת כבישים ועבודות חשמל, בקרה ותאורה – כביש עוקף ניר אליהו וכיכרות

תאריך פרסום אפריל  2017
תאריך אחרון להגשת הצעות הצעות המחיר תוגשנה עד ליום 04.05.2017 בשעה 14:00 (להלן – "מועד ההגשה") במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה. המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.
פרטים

מכרז פומבי 14/17 סלילת כבישים ועבודות חשמל, בקרה ותאורה – כביש עוקף ניר אליהו וכיכרות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מחלקת הנדסה במועצה, בקומה א' בקריית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק בימים א'-ה', בין השעות: 08:30 – 16:00, תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 2,500 ש"ח.

חל שינוי בתנאי הסף כדלקמן:
רשאים להשתתף במכרז בעלי סיווג קבלני, באחת משתי אפשרויות:
א. מציע בעל שני רשיונות: ענף ראשי 200 ג 1 ובנוסף ענף ראשי 400 ג 1.
ב. מציע בעל רישיון: ענף ראשי 200 ג 2.

ביתר תנאי המכרז, לא חל שינוי.

חובה על כל המציעים להשתתף במפגש הבהרות  מרוכז  שיתקיים  ביום ד'  ה-20.4.17 בשעה 10.00 במחלקת הנדסה.

מציע שלא השתתף במפגש הבהרות הצעתו תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.


תאריך אחרון להגשת הצעות : 04.05.2017 בשעה 14:00

ניתן לעיין במסמכי המכרז בקישור הנ״ל (הגשת הצעה מותנת ברכישת המסמכים כאמור לעיל)

טלפון ומען לפרטים לפרטים נוספים ניתן לפנות אל משרדי מחלקת הנדסה: 03-9000570/572.
הערות

 

עודכן לאחרונה ב רביעי, 12 אפריל 2017 22:20