מכרזים (2)

dsharon-logo-newלהלן מכרזים שפורסמו על ידי מ.א. דרום השרון וגופי ממשל אחרים.

למען הסר ספקות, הפרסום הנ"ל הינו על עצם קיומו של המכרז ולא פרסום של מסמכי המכרז אשר לרוב נמכרים בתשלום (ולא ניתן לגשת למכרזים אלו אלא לאחר תשלום בגין מסמכי המכרז). 

ליצירת קשר :

  1. לברורים בנושא פרטי המכרז, דרישות וכיוב' - למחלקה הממונה בפרטי המכרז.
  2. לברורים בנושאים כללים הנוגעים למכרזים במועצה: יצחק אגוזי, גזבר המועצה, בדוא"ל : egozi@dsharon.org.il ובטל: 03-9000550.
  3. לברורים בנושאי תשלום: לבנה חברוני, ע. גזבר, בדוא"ל: hevroni@dsharon.org.il ובטל: 03-9000552. 

הזמנה לקבלת הצעות מחיר למכרז פומבי מס' 21/17 - עבודות עבודות הנחת מאסף ביוב מזרחי מהישוב נירית והתחברות למאסף קולחי שומרון
מכרז פומבי מס' 18/17 אספקת והתקנת מדי מים לקריאה מרחוק - הודעה על דחיית המועד להגשת הצעות מחיר. המועצה מזמינה בזאת הצעות מחיר עבור אספקת והתקנת מדי מים לקריאה מרחוק, בהתאם למפרט הטכני, לכתבי הכמויות, לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז (להלן – "המכרז").