רביעי, 29 נובמבר 2017 18:22

תכנית המתאר הכוללנית - סיכום שלבים א- ג׳

תוכנית מתאר כוללנית - סיכום שלבים א-גהמועצה האזורית דרום השרון החליטה להכין תכנית מתאר כוללנית לכל תחומה על רקע התנאים והצרכים הבאים:

  1. הצורך להתמודד מול מצב 'עסקים כרגיל' הפועל בדרך כלל כמנוע תכנון מרכזי במקום ככלי למימוש מדיניות תכנון.
  2. הצורך בפיתוח חזון למועצה האזורית, חזון שיכלול שמירה על המרחב הכפרי והחקלאי, פיתוח מבוקר של היישובים ושמירה על השטחים הפתוחים תוך מתן מענה לתשתיות ולשמירה על איכות הסביבה והחיים.
  3. חוק התכנון והבניה על שינוייו ותיקוניו המאפשר התנהלות של הועדה המקומית כרשות תכנונית עצמאית בתנאי קיומה של תכנית מתאר למועצה האזורית. הדבר יבטיח: פישוט, ייעול , קיצור הליכי תכנון ויצירת שקיפות גבוהה יותר של תהליכי תכנון.

הכנת תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית דרום השרון תתבסס על עקרונות התכנון האסטרטגי והקיימות, עקרונות שיתורגמו הלכה למעשה למתודולוגית העבודה הבאה:

  • התכנון האסטרטגי משלב את עקרונות הניהול מעולם העסקים אל תוך התכנון והניהול האזורי. התכנון האסטרטגי מתמקד באתגרים העומדים בפני האזור, ופועל בגישה רב תחומית, עוסק בשילוב בין האזור לסביבתו תוך שיתוף מובנה של "בעלי עניין" באזור כדי להשיג הסכמות על בסיס נושאים מוגדרים. התהליך מעניק למקבלי ההחלטות כלים לבחור בין חלופות ולקבוע סדרי עדיפויות, וכן הוא מעודד שיתוף פעולה בין המנהיגות הפוליטית לבין אנשי המקצוע והתושבים. כל זאת כדי לבנות תוכנית ישימה בלוח זמנים קצר.
  • קיימות הוא פיתוח העונה על צורכי ההווה מבלי להתפשר על המענה לצרכי הדורות הבאים. זהו פיתוח שיכול להמשך לאורך זמן רב, כיוון שאינו פוגע בבסיס המשאבים עליהם הוא נשען. ניצול המשאבים נעשה באופן ובקצב המאפשר לתהליכים טבעיים, חברתיים וכלכליים להתחדש ולהתאזן. הבסיס לפיתוח מקיים הוא התנהלות המביאה בחשבון את יחסי הגומלין בין החברה,
    הכלכלה והסביבה.

מצ״ב קובץ מצגת של תכנית המתאר הכוללנית בניהולם של חגי דביר - גידו סגל, משרד אדריכלים ומתכנני ערים המסכם את פרופיל המועצה, המטרות והפרוגרמה והחלופות