יורם פלג

מנהל מחלק תברואה ואיכות הסביבה

טל': 03-9000611 | פקס: 03-9000613 | Peleg@dsharon.org.il

 

מחלקת תברואה - איכות הסביבה

מחלקת תברואה - איכות הסביבה עוסקת בפעילות קבועה ויומיומית וכן בפעילויות תקופתיות ועונתיות. מערך פינוי האשפה מתבצע על ידי קבלן שזכה במכרז המועצה. מדובר בפינוי אשפה ביתית מלמעלה מ-5,000 עגלות אשפה בנפח 240 ליטר במושבים וביישובים הקהילתיים וכן פינוי אשפה ביתית מ-109מכולות בקיבוצים. 70 מכולות רגילות בנפח של עד 24 קוב משמשות לפינוי גזם.

הפסולת שאינה ביתית מפונות לתחנת מעבר בברקת לשם קיצוץ, מיון וגריסה. האשפה הביתית מופנית לתחנת מעבר בלוד, שם היא נדחסת ומועברת לאתר דודאים. פינוי האשפה מעסקים מתבצע על ידי העסק, ישירות מול קבלן מורשה.

קיימות (או פיתוח בר קיימא) הוא תהליך היוצר פיתוח המאזן בין ההיבטים הכלכליים, החברתיים/קהילתיים והאקולוגים/סביבתיים. הוא פיתוח המספק את צורכי הדור הזה מבלי לפגוע ביכולת של הדורות הבאים לספק את צרכיהם. תוך התבססות על ההבנה כי הפיתוח האנושי תלוי במערכות האקולוגיות המקומיות והעולמיות. בשביל בני האדם, קיימות היא הפוטנציאל לחיים של רווחה בטווח הרחוק, מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית.
ביום ג' נפתח אחד המכרזים החשובים למועצה אזורית דרום השרון ולחלק מהרשויות באזור - מכרז שדרוג "מתקן טיהור שופכין דרום השרון המזרחי" בעלות כוללת של כ- 130 מליון ש"ח. הפרויקט פוצל לשלושה מכרזים, כאשר אתמול נפתח המכרז הראשון לעבודות הנדסה אזרחית בהיקף של 55-60 מליון ש"ח.  לאחר בדיקת ההצעות ייבחר הקבלן הזוכה ופרוייקט השדרוג יצא לדרך. הליך השדרוג משתלב במדיניות המועצה לקידום פרוייקטים לטיהור שפכים והשבת מי קולחין שיחליפו את הקיצוץ במכסות המים השפירים לחקלאות ובכלל זה הקמת מאגרי מים לשימוש כלל גידולי החקלאות.
ביום 10.6.14 התקיימה השתלמות בנושא חסכון בחשמל והתייעלות אנרגטית. השתתפו בהשתלמות מנהלות בתי הספר בדרום השרון, מנהל אגף החינוך, אבירם מאיר, סגנו, אייל צייג, הממונה על ענייני האנרגיה במועצה,  דגנית טל ,  מנהל מחלקת התברואה, יורם פלג   ורכזת החינוך הסביבתית ביחידה לאיה"ס רעננ, הילה רוטברט .
הרינו להודיעכם כי בהתאם להחלטת מליאת המועצה החל מיום 1.7.2014 ייושמו בתחום המועצה הוראות  חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985 (להלן – "החוק") ותקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי- כלבת ופיקוח על כלבים) תשס"ז 2007 (להלן – " התקנות "). זאת, תחת הוראות חוק עזר לדרום השרון (פיקוח על כלבים), התשנ"א – 1991 (להלן – "חוק העזר").  יישום הוראות החוק והתקנות יאפשר הטלת קנסות מנהליים מבלי שתשלומם יהווה עבירה פלילית, אלא אם מקבל הקנס ביקש להישפט והורשע כדין. לאכיפה המנהלית יתרונות נוספים ובהם מתן כלים למועצה בהתמודדות עם עבירות בנושא אחזקת כלבים מסוכנים, נשיכות כלבים ועבירות חוזרות. יובהר, כי גביית קנסות מנהליים תתבצע בדומה לגביית מסים עירוניים אחרים.
עמוד 38 מתוך 44