taxes-municipales

 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג - 1992 והתקנות שהותקנו על פיו, ובתוקף סמכויותיה על פי כל דין, מחליטה בזאת המועצה האזורית דרום השרון, בישיבתה מס' 22/15 מיום 14/06/2015 להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2016 (לתקופה שמיום 01/01/2016 ועד ליום 31/12/2016).

התעריפים לשנת 2017 הועלו בשיעור 1.77% וזאת בהתאם לקבוע בחוק ועפ"י התחשיב שפורסם ע"י משרד הפנים.

 

מליאת המועצה החליטה להצטרף למבצע גבייה חובות ארנונה וארנונת ועד מקומי. מבצע גביית החובות מתייחס לחובות שהצטברו עד לחודש דצמבר 2014.
אם הנך משלם כיום את תשלומיך למועצה באמצעות הוראת קבע, הן באמצעות כרטיס אשראי והן דרך הבנק, והחלטת לשלם השנה את הארנונה מראש נא שים לב
המועצה תבצע במהלך שנת 2016 סקרי נכסים ומדידות בנכסים ברחבי המועצה. בהתאם לתוצאותיהם תעודכנה שומות הארנונה לשנה זו ו/או לתקופות אחרות, ע"פ שיקול דעתה של המועצה וע"פ דין.
עמוד 1 מתוך 3