אלי ביוקאורל

אחראי רישוי עסקים

טל: 03-9000611/09 פקס: 03-9000613 דוא״ל:eli@dsharon.org.il

קבלת קהל: בתיאום מראש.

בעל עסק יקר,

תהליך הרישוי הינו הליך מובנה ומסודר שנקבע בחוק רישוי עסקים וכן בצו רישוי עסקים  וחוקי העזר.

אנו ממליצים לבדוק את החובה בהוצאת רישיון עסק טרם פתיחתו , ולא לבצע שום צעדים בעלי משמעות כלכלית , לרבות שינויים בעסק קיים לפני בדיקה ואימות שאכן ניתן להוציא רישיון עסק בכתובת או במקום המיועד. 

אירוע המוני (אירועים תחת כיפת השמים ) – מוגדר על פי חוק רישוי עסקים, כאירוע של "עינוג ציבורי " הנערך במקום פתוח /סגור שלא יועד לכך. לדוגמא: פארק, רחבת המושב, בית העם, ומקומות סגורים אחרים שלא יועדו לכך. לפיכך, אירוע במקום שאין בו רישיון עסק, מנהל האירוע נדרש ברישיון לאירוע חד – פעמי.
חוק זה מטרתו - למנוע את העישון במקומות ציבוריים ואת חשיפת הציבור לעישון פסיבי כפוי הגורם למחלות, נכות ומוות. החוק קובע כי המחזיק של מקום ציבורי חייב לפקח ולעשות ככל שניתן למניעת עבירה של עישון בתחום המקום הציבורי שבחזקתו. בעל העסק חייב לפקח בעצמו או ע"י אדם מטעמו על מניעת עבירה של עישון בעסק ולהדריך את עובדיו בהתאם.
ביום 28.12.11 פורסם ברשומות צו רישוי עסקים (עבירות קנס- משקאות משכרים) (הוראת שעה), התשע"א 2011 וצו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט- משקאות משכרים)(הוראת שעה), התשע"ב 2011, עליהם חתומים שרי הפנים והמשפטים.  בהתאם לצווים, שנכנסו לתוקף ביום 27.1.12 העבירה של ממכר משקאות משכרים בלילה בין השעות 23:00  ועד 06:00 בבוקר הוכרזה כברירת משפט שהקנס בגינה הינו 9000 ₪ .  עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968,איסור מכירת אלכוהול בלילה מהווה תנאי ברישיון העסק.
עמוד 9 מתוך 13