יצחק אגוזי

גזבר המועצה

טל: 03-9000550 פקס: 03-9000551 דוא״ל: Egozi@dsharon.org.il

גזבר המועצה

גזבר המועצה הנו אחד מהתפקידים הסטאטוטוריים ברשות, שנקבע בחוק הרשויות המקומיות. החוק מטיל על הגזבר את האחריות לביטחון קופתה של הרשות. כן קובע החוק כי כל התחייבות כספית של הרשות לגורם חיצוני תהיה תקיפה רק כאשר בצד חותמת הרשות תהיה חתומה התחייבות זו על ידי ראש הרשות והגזבר.

הגזבר אחראי לניהול מערכת החשבונות של המועצה ולהכנתם של כל הדו"חות הנדרשים למשרדי הממשלה השונים. מינויים של עובדים והארכת חוזי עבודה מחייבים גם כן את חתימת ראש הרשות והגזבר. חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 2004 ביצע מספר תיקונים חשובים בתפקידיו ובסמכויותיו של גזבר הרשות.

בנוסף לחובותיו על פי חוק פועל הגזבר בתחומים הבאים:

  • גיבוש מדיניות בנושאי כספים
  • הגזבר משמש כיועץ לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית, בהכנת תקציב המועצה ובגיוס המשאבים מהמקורות השונים
  • אבטחת המשאבים ואיזון תקציבי
  • מעקב תקציבי ודיווח ביצוע על פעילויות
  • אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של יחידות שומה, גבייה , תקציבים, הנהלת חשבונות, שכר, מחסנים, אינוונטר ורכש

המועצה האזורית דרום השרון סיימה את שנת התקציב 2012 באיזו תקציבי זו השנה ה-17 ברציפות. מ.א. דרום השרון גם היתה הרשות הראשונה בישראל מכלל 256 רשויות מקומיות שדוחותיה הכספיים לשנת 2012 בוקרו ואושרו על ידי משרד הפנים. המועצה האזורית דרום השרום גובה מזה 18 שנים ברציפות את תעריך המינימום הקבוע בחוק לארנונת מגרושים ותקציבה לשנת 2012 הסתכם ב- 230 מיליוני ש"ח. בתמונה - ד"ר מוטי דלג'ו ראש המועצה, רו"ח שמואל יערי מבקר מטעם משרד הפנים, יצחק אגוזי, גזבר ומזכיר המועצה  
עמוד 6 מתוך 6