יצחק אגוזי

גזבר המועצה

טל: 03-9000550 פקס: 03-9000551 דוא״ל: Egozi@dsharon.org.il

גזבר המועצה

גזבר המועצה הנו אחד מהתפקידים הסטאטוטוריים ברשות, שנקבע בחוק הרשויות המקומיות. החוק מטיל על הגזבר את האחריות לביטחון קופתה של הרשות. כן קובע החוק כי כל התחייבות כספית של הרשות לגורם חיצוני תהיה תקיפה רק כאשר בצד חותמת הרשות תהיה חתומה התחייבות זו על ידי ראש הרשות והגזבר.

הגזבר אחראי לניהול מערכת החשבונות של המועצה ולהכנתם של כל הדו"חות הנדרשים למשרדי הממשלה השונים. מינויים של עובדים והארכת חוזי עבודה מחייבים גם כן את חתימת ראש הרשות והגזבר. חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 2004 ביצע מספר תיקונים חשובים בתפקידיו ובסמכויותיו של גזבר הרשות.

בנוסף לחובותיו על פי חוק פועל הגזבר בתחומים הבאים:

  • גיבוש מדיניות בנושאי כספים
  • הגזבר משמש כיועץ לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית, בהכנת תקציב המועצה ובגיוס המשאבים מהמקורות השונים
  • אבטחת המשאבים ואיזון תקציבי
  • מעקב תקציבי ודיווח ביצוע על פעילויות
  • אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של יחידות שומה, גבייה , תקציבים, הנהלת חשבונות, שכר, מחסנים, אינוונטר ורכש

 למועצה האזורית דרום השרון דרושים/ות סייעות משלבות ורפואיות בבתי הספר ובגני הילדים ברחבי המועצה.
הזמנה לקבלת הצעות מחיר למכרז פומבי מס' 21/17 - עבודות עבודות הנחת מאסף ביוב מזרחי מהישוב נירית והתחברות למאסף קולחי שומרון
מכרז פומבי מס' 18/17 אספקת והתקנת מדי מים לקריאה מרחוק - הודעה על דחיית המועד להגשת הצעות מחיר. המועצה מזמינה בזאת הצעות מחיר עבור אספקת והתקנת מדי מים לקריאה מרחוק, בהתאם למפרט הטכני, לכתבי הכמויות, לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז (להלן – "המכרז").
מליאת המועצה החליטה להצטרף למבצע גבייה חובות ארנונה וארנונת ועד מקומי. מבצע גביית החובות מתייחס לחובות שהצטברו עד לחודש דצמבר 2014.
עמוד 1 מתוך 6