רביעי, 13 יוני 2018 13:43

הזמנה להגשת הצעות לשכירות לא מוגנת של מושכר הידוע כמתחם בית הספר אהרונוביץ "הישן"

תאריך פרסום יוני 2018
תאריך אחרון להגשת הצעות

הצעות המחיר תוגשנה עד ליום 26.06.2018 בשעה 14:00 (להלן – "מועד ההגשה")  במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה. המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

פרטים

מכרז פומבי 15/18 - הזמנה להגשת הצעות לשכירות לא מוגנת של מושכר

המועצה  מזמינה בזאת הצעות מחיר לשכירות לא מוגנת של המושכר הידוע כמתחם בית הספר אהרונוביץ "הישן", המצוי ברחוב בן גמלא בכפר מל"ל גוש 6447 חלקה 119 (להלן – "המתחם/המושכר"), שהינו בבעלות המועצה ושייעודו התכנוני: "אזור מבני ציבור" (להלן – "המכרז").

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי גזברות במועצה, בקומה א' בקריית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק בימים א'-ה', בין השעות: 08:30 – 16:00, תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 500 ש"ח.

טלפון ומען לפרטים

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל משרדי גזברות המועצה: 03-9000550/552.

הערות

 ****הבהרה****

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

ניתן לעיין במסמכי המכרז בקובץ המצורף. אולם הגשת הצעה מחייבת רכישת המסמכים באופן המתואר לעיל.

מסמכי המכרז נוסחו לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

עודכן לאחרונה ב רביעי, 13 יוני 2018 13:49