שני, 14 מאי 2018 11:50

הזמנה להצעות מחיר לרכישת 3 רכבים מסוג איסוזו D-MAX, אוטומטי

תאריך פרסום מאי 2018
תאריך אחרון להגשת הצעות

הצעות המחיר תוגשנה עד ליום 27.05.2018  בשעה 14:00 (להלן – "מועד ההגשה")  באופן ידני לידי הגב' לבנה חברוני ולשים בתיבת המכרזים במזכירות הגזברות במועצה האזורית דרום השרון, קריית המועצה, נווה ירק

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

פרטים

מכרז פומבי מס':  13/18 - הזמנה להצעות מחיר לרכישת 3 רכבים מסוג איסוזו D-MAX, אוטומטי

מועצה אזורית דרום השרון מזמינה בזאת קבלת הצעות לרכישה של כלי רכב מסוג איסוזו D-MAX אוטומטי.

את מסמכי המכרז ניתן להוריד בקישור בתחתית מכרז זה.

פירוט מלא ומחייב של תנאי המכרז במסמכי המכרז המצורפים.

טלפון ומען לפרטים

בדבר פרטים נוספים יש לפנות למר יעקב שהינו בטל' 03-9000576.

הערות

 ****הבהרה****

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

מסמכי המכרז נוסחו לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

עודכן לאחרונה ב שני, 14 מאי 2018 12:01