שני, 16 אפריל 2018 11:16

הזמנה להיכלל במאגר מפעילי צהרונים בבתי הספר היסודיים בתחומי המועצה האזורית דרום השרון

תאריך פרסום אפריל 2018
תאריך אחרון להגשת הצעות

ההצעות תוגשנה עד ליום 09.05.2018 בשעה 14:00 (להלן – "מועד ההגשה") במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה.

המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

פרטים

מכרז פומבי מס' 2/18 - הזמנה להיכלל במאגר מפעילי צהרונים בבתי הספר היסודיים בתחומי המועצה האזורית דרום השרון

המועצה מזמינה בזאת קבלנים/מפעילים להיכלל במאגר מפעילי צהרונים בבתי הספר בתחומי המועצה, הכל בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז (להלן – "המכרז").

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בקומה א' במשרדי אגף החינוך בקרית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק בימים א'-ה', בין השעות: 08:30 – 15:30, תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 500 ש"ח.

רשאים להשתתף במכרז קבלנים/מפעילים שהשתתפו במפגש הבהרות שיערך ביום ד', ה- 25.04.2018 בשעה 12:30. המפגש יתקיים באולם הישיבות באגף החינוך

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה כאמור לעיל ו/או בקישור המצ״ב. אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

פירוט מלא ומחייב של תנאי המכרז במסמכי המכרז המצורפים.

טלפון ומען לפרטים

לשאלות/ הבהרות ניתן לפנות לגב' מאיה נחום – יועצת חינוכית ורכזת צהרונים בטל' 03-9000670/530 או במייל: maya@dsharon.org.il.

הערות

 ****הבהרה****

* ניתן לעיין במסמכי המכרז בקישור המצ״ב לצורך הגשת הצעה חובה לרכוש מסמכים אלו כאמור לעיל !).

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

מסמכי המכרז נוסחו לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

עודכן לאחרונה ב שני, 16 אפריל 2018 11:30