ראשון, 15 אפריל 2018 10:35

הזמנה להצעות מחיר עבור ביצוע עבודות גמר בבי"ס "יצחק נבון" שבצור יצחק

תאריך פרסום אפריל 2018
תאריך אחרון להגשת הצעות

הצעות המחיר תוגשנה עד ליום 24.04.2018  בשעה 14:00 (להלן – "מועד ההגשה")  במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה.

המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

פרטים

המועצה  מזמינה בזאת הצעות מחיר עבור ביצוע עבודות גמר בבי"ס "יצחק נבון" שבצור יצחק,  הכל בהתאם למפרטים, לתכניות, לתנאים, לדרישות ולהנחיות  המפורטים במסמכי המכרז. (להלן – "המכרז").

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מחלקת ההנדסה במועצה, בקומה א' בקריית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק בימים א'-ה', בין השעות: 08:30 – 16:00, תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 3,000 ש"ח.

רשאים להשתתף במכרז קבלנים הרשומים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בסיווג סימול ראשי 100 ג3 וכן מי שהשתתף במפגש הבהרות שיערך ביום שלישי, ה- 17.04.2018 בשעה 12:00. היציאה לסיור תעשה ממשרדי אגף ההנדסה בבניין המועצה.

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה כאמור לעיל ו/או בקישור המצ״ב. אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

פירוט מלא ומחייב של תנאי המכרז במסמכי המכרז המצורפים.

טלפון ומען לפרטים

לשאלות/ הבהרות ניתן לפנות לעוזר מהנדס המועצה, מר יקי אסקיו בטל' 03-9000572/570/604 או במייל: askayo@dsharon.org.il.

הערות

 ****הבהרה****

* ניתן לעיין במסמכי המכרז בקישור המצ״ב לצורך הגשת הצעה חובה לרכוש מסמכים אלו כאמור לעיל !).

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

מסמכי המכרז נוסחו לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

עודכן לאחרונה ב ראשון, 15 אפריל 2018 10:57