שבת, 10 מרס 2018 15:16

מכרז לעבודות סלילת דרכי ביטחון בישובי המועצה (כולל כתבי כמויות)

תאריך פרסום מרץ 2018
תאריך אחרון להגשת הצעות

הצעות המחיר תוגשנה עד ליום 27.03.2018 בשעה 14:00 (להלן – "מועד ההגשה")  במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה. המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

פרטים

מכרז פומבי 7/18 - עבודות סלילת דרכי ביטחון בישובי המועצה. מרץ 2018

המועצה  מזמינה בזאת הצעות מחיר עבור סלילת דרכי ביטחון בישובי המועצה (להלן – "המכרז").

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף התפעול במועצה, בקומת כניסה בקריית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק בימים א'-ה', בין השעות: 08:30 – 16:00, תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 400 ש"ח.
 
 
רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות במכרז ושהשתתפו במפגש הבהרות שיתקיים ביום שני, ה- 19.03.2018 בשעה 10:00 במשרדי אגף התפעול.ֿ

מציע שלא השתתף במגש הבהרות הצעתו תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

טלפון ומען לפרטים

לשאלות/ הבהרות ניתן לפנות למנהל אגף התפעול, יואב סבן   בטל' 03-9000640
או במייל: yoav@dsharon.org.il

הערות

 ****הבהרה****
 
רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות במכרז ושהשתתפו במפגש הבהרות שיתקיים ביום שני, ה- 19.03.2018 בשעה 10:00 במשרדי אגף התפעול.ֿ
המפגש הנו חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

* ניתן לעיין במסמכי המכרז בקישור המצ״ב לצורך הגשת הצעה חובה לרכוש מסמכים אלו כאמור לעיל !).

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

מסמכי המכרז נוסחו לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

עודכן לאחרונה ב שלישי, 20 מרס 2018 13:04