שני, 18 ספטמבר 2017 11:09

מכרז פומבי מס' 18/17 אספקת והתקנת מדי מים לקריאה מרחוק - הודעה על דחיית המועד להגשת הצעות מחיר

תאריך פרסום ספטמבר  2017
תאריך אחרון להגשת הצעות

הודעה על דחיית המועד להגשת הצעות מחיר

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 24/10.2017 בשעה 14:00.

אין בדחיית המועד כדי לשנות את נוסח ותנאי הערבות לצורך השתתפות במכרז.

הצעות המחיר תוגשנה במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה. המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

פרטים

מכרז פומבי מס' 18/17 אספקת והתקנת מדי מים לקריאה מרחוק.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מחלקת הגזברות במועצה, בקומה א' בקריית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק בימים א'-ה', בין השעות: 08:30 – 15:00, תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 500 ש"ח.

רשאים להשתתף במכרז בעלי רישיון תקף לניהול והפעלה של מבדקה למדי מים מטעם הרשות הממשלתית למים וביוב ובעלי בעל רישיון תקף לניהול והפעלה של בית מלאכה למדי מים מטעם הרשות הממשלתית למים וביוב ומי שממלא אחר כל התנאים המפורטים בסעיף 4 להוראות המכרז וכן מי שהשתתף במפגש ספקים שיערך ביום ד', ה- 27.09.2017, בשעה 12:30. היציאה לסיור תעשה ממשרדי אגף הגזברות בבניין המועצה.

טלפון ומען לפרטים

לשאלות/ הבהרות ניתן לפנות לגב' לבנה חברונית, ע. גזבר,  בטל' 03-9000552
או במייל: hevroni@dsharon.org.il.

הערות

 ****הבהרה****
 
מפגש ספקים יערך ביום ד', ה- 27.09.2017, בשעה 12:30,  
במחלקת הגזברות במועצה, בקומה א' בקריית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק.
המפגש הנו חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

* ניתן לעיין במסמכי המכרז בקישור המצ״ב לצורך הגשת הצעה חובה לרכוש מסמכים אלו כאמור לעיל !).

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

מסמכי המכרז נוסחו לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

עודכן לאחרונה ב שני, 02 אוקטובר 2017 11:55